• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

Bitki ve Islahçı Hakları

bitki-haklari65-10.png

Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde İnhisari Haklar

Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ya da geliştiren kişiye inhisari haklar tanınmıştır. Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş bitki çeşitleri hakkında koruma sağlanır.Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali, ıslahçı hakkı için başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru yurtiçinde bir yıl, yurtdışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla bir başkası tarafından satılmamış ya da umuma sunulmamış ise çeşit yeni olarak kabul edilir.

Çeşit, başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebiliyorsa farklı kullanılan çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler bakımından bir örneklik gösteriyorsa, yeknesak ve birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalıyorsa, durulmuş sayılır.Yen bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 5042 Sayılı Kanun kapsamında özel olarak korunur.Bu kanun kapsamında korumadan yararlanabilmek için bitki çeşidi sahibinin başvuruda bulunması gerekmektedir.Başvuru yapıldıktan sonraki incelemeler sonucunda gerekli koşulların yerine getirldiği kanısına varılırsa ıslahçı hakkı Kütüğe kaydedilerek hak sahibine  “ Islahçı Hakkı Belgesi “ verilir.

Türkiye'de Bitki Islahçı Hakları Ve Uygulamaları

5042 sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak hazırlanan  “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik” ile “Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği”  12 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye 18 Kasım 2007 itibariyle 65. üye olarak UPOV’a dahil olmuştur.

UPOV ÜYE ÜLKELER LİSTESİ

Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI)

Arnavutluk

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Belarus

Belçika

Bolivya

Bosna Hersek

Brezilya

Bulgaristan

Kanada

Şili

Çin

Kolombiya

Kosta Rica

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Dominik Cumhuriyeti

Ekvator

Mısır

Estonya

Avrupa Birliği

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Almanya

Macaristan

İzlanda

İrlanda

İsrail

İtalya

Japonya

Ürdün

Kenya

Kırgızistan

Letonya

Litvanya

Meksika

Karadağ

Fas

Hollanda

Yeni Zelanda

Nikaragua

Kuzey Makedonya

Norveç

Umman

Panama

Paraguay

Peru

Polonya

Portekiz

Güney Kore Cumhuriyeti

Moldova

Romanya

Rusya Federasyonu

Sırbistan

Singapur

Slovakya

Slovenya

Güney Afrika

İspanya

İsveç

İsviçre

Trinidad ve Tobago

Tunus

Türkiye

Ukrayna

Birleşik Krallık

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

Amerika Birleşik Devletleri

Uruguay

Özbekistan

Vietnam

Neden Çeşit Koruma ?

U P O V sözleşmesinin (Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliği) 1991 kararının ilkelerine dayanan yeni bitki çeşitlerinin korunması sisteminin uygulamaları tarımın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde ıslahçılar geliştirdikleri çeşitlerin gelirleri ile yeni çeşitlerin ıslahı için kaynak elde etmekte,  yetiştiriciler ise yeni geliştirilen çeşitlerde hastalıklara daha dayanıklı, daha kaliteli daha güvenli ve daha verimli olma özelliklerini aramaktadır. Bitki çeşitlerinin korunması sistemiyle bu özelliklerin geliştirilmesi teşvik edilmekte ve çeşitleri geliştiren ıslahçıların hakları  bu sistemle korunmaktadır.

Çeşit Korumanın Şartları

Başvuru yapılan çeşidin aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir;
1-Yenilik; Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali; ıslahçı hakkı için başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru yurt içinde bir yıl, yurt dışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla satılmamış veya umuma sunulmamış ise çeşit yeni kabul edilir.
2-Farklılık; Başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebilen çeşit, farklı sayılır.
3-Yeknesaklık; Kullanılan çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler bakımından bir örneklik gösteren çeşit, yeknesak kabul edilir.
4-Durulmuşluk; Birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalan çeşit, durulmuş kabul edilir.
5-İsimlendirme; Korunan bir çeşidin ismi onun umumî ismî haline gelir. Korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini satan veya başka şekilde pazarlayan herkes çeşidin bu ismini kullanmak zorundadır.
Çeşidin  ismi çeşidin açıkça tanımlanmasına olanak vermeli ve aynı botanik türün veya akraba bir türün mevcut bir çeşidini tanımlayan bir isimlendirmeden farklı olmalıdır. Ayrıca yönetmeliklerde yer alan başvuru prosedürleri ile ilgili diğer şartları da karşılaması gerekir.

Kimler Başvuru Yapabilir ?

T.C vatandaşı olarak ülkemizde ikamet eden  gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunur. UPOV Sözleşmesi hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ise Türkiye’de ikametgâhı olan bir vekil tayin etmek koşuluyla başvuru hakkından yararlanır.

Başvuru Aşamaları

Müracaatın Yapılması;
Başvuru için, başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ile başvuru formunun doldurulması ve talep edilen belgelerin eklenmesiyle oluşturulan dosyanın sunulması gerekmektedir.

Başvurunun incelenmesi;
Başvurular; konunun uzmanları ve Hukuk müşavirliği'nden bir hukuk müşavirinin katılımı ile oluşturulan komisyon tarafından incelenir. Yenilik ve isim,  incelemede esas konulardır. Komisyon tarafından yapılan incelemede bir eksiklik tespit edilmezse başvurular kabul edilir.

Başvuruların Yayımlanması;
Kabul edilen her başvuruya bir numara verilir ve kütüğe kaydedilir.
Başvuruların yer aldığı bülten yayımlanır. Başvuruya süresi içinde itiraz yoksa teknik inceleme safhasına geçilir.

Teknik İnceleme;
Bu incelemenin amacı;
a) çeşidin belirtilen botanik sınıfa ait olduğunun teyit edilmesi,
b) Çeşidin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun tespit edilmesi,
c) Çeşidin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uyması halinde, çeşit özellik belgesinin hazırlanmasıdır.
FYD testleri TTSMM tarafından yapılmaktadır. Başvurusu yapılan çeşitler aynı türün benzer çeşitleriyle karşılaştırılır.

Islahçı Hakkının Tescili

Teknik inceleme kuruluşunun, inceleme raporlarını Genel Müdürlüğe göndermesinden sonra, Genel Müdürlük tarafından kuruluşlar itibariyle ve bitki grupları esas alınarak Islahçı Hakkı Tescil Komitesi oluşturulur. Tescil Komitesinde görüşülen ve değerlendirilen çeşitler oylanarak  komite kararı ile koruma altına alınır. Korumaya alınan çeşide ilgili mevzuatlarda yer alan esaslar dâhilinde bir isim verilir ve bu isimle çeşidin ıslahçı hakkı tescil edilerek kütüğe kaydedilir.Daha sonra ıslahçı hakkı tescil edilen çeşitlerin yer aldığı bülten yayımlanır.

Koruma Süreleri

Koruma süresi ıslahçı hakkının tescilinden itibaren yirmi beş yıldır. Bu süre ağaçlar, asmalar ve patates için otuz yıldır.