• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

copyright-law.png

Fikir Ve Sanat Eserleri

Eser; Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.

Fikir ve Sanat Eserleri hukuku, eserlere, sahiplerinin haklarına ve korumaya ilişkin kuralların tümünü içerir. Fikir ve Sanat eseri üzerindeki haklar, eser sahibinin maddi menfaatlerini tecavüzlere ve sömürülere karşı korur; ayrıca eser sahibine, eserinden ekonomik yararlanma olanakları sağlar; eser sahibinin izni olmadan eserin alenileşmesine ve değiştirilmesine engel olur ve onun eser sahibinin isteğine uygun bir şekilde sahibinin adıyla veya müstear bir adla ya da anonim olarak kamuya sunulmasını gerçekleştirir. Bu hak sahibine eseri üzerinde maddi ve manevi anlamda tasarruf yetkisi bahşeder.

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri

1.İlim ve Edebiyat Eserleri
2.Musiki Eserleri
3.Güzel Sanat Eserleri
4.Sinema Eserleri
5.İşlenmeler ve Derlemeler
6.Bilgisayar Programları
7.Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler

1.İlim ve Edebiyat Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.
- Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler,
- Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; (Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)
- Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;
- Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya'ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimarı maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,

2.Musiki Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda, her nevi sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri olarak kabul edilmiştir.

3.Güzel Sanat Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir.
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, estetik değere sahip olan;
- Yağlı ve sulu boya tablolar,
- Her türlü resimler, desenler, pasteller,
- Gravürler, güzel yazılar ve tezhipler,
- Kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi.
- Heykeller, kabartmalar ve oymalar.
- Mimarlık eserleri.
- El işleri ve küçük sanat eserleri,
- Minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri,
- Tekstil, moda tasarımları,
- Fotografik eserler ve slaytlar,
- Grafik eserler,
- Karikatür eserleri,
- Her türlü tiplemeler,

4.Sinema Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi, sinema eseri olarak kabul edilmiştir.

5.İşlenmeler ve Derlemeler
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler işlenme ve derleme eser olarak kabul edilmiştir.
- Tercümeler,
- Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi,
- Musıki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulmasi veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması,
- Musıki aranjman ve tertipleri,
- Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması,
- Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması,
- Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi,
- Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.),
- Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,
- Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması,
- Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanlarıdır. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabani içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez)
- İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler

6.Bilgisayar Programları
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar ve emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışması olarak kabul edilmiştir.

7.Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler
Hak sahibinin rızasıyla umuma arz edilen bir eser alenileşmiş sayılır.
Bir ederin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasıyla satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arz edilirse o eser yayımlanmış sayılır.
5680 sayılı Basın Kanununun 3'üncü maddenin 2'nci fıkrası hükmü mahfuzdur.

Eser Sahibi Ve Hakları

Eser Sahibi eseri meydana getiren kişidir.

Mali Haklar
a) İşleme hakkı
b) Çoğaltma Hakkı
c) Yayma Hakkı
d) Temsil Hakkı
e) İşaret, Ses ve / veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı
f) Pay ve takip hakkı

Manevi Haklar
a) Umuma Arz Yetkisi
b) Adın Belirtilmesi Yetkisi
c) Eserde Değişiklik Yapılmasını Men etme Yetkisi
d) Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları bulunmaktadır.

Bağlantılı Hak Sahipleri Ve Hakları

“Eser Sahibinin Haklarıyla Bağlantılı Haklar” kavramı, uluslararası alanda da yeni ortaya çıkmış bir kavram olup, icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını ifade etmektedir.

Bağlantılı hakları, tanınma sebebine göre iki gruba ayırabiliriz:
Birinci grupta, eseri yorumlayan, kamuya duyuran, bir anlamda ona hayat veren icracı sanatçılar yer almaktadır. İcracı sanatçıların yaptığı, bir eser yaratmak olarak kabul edilemese de yaratıcı bir faaliyet olarak görülmekte ve bu sebeple eser sahibinin korumasına benzer bir korumaya tabi olmaları gerektiği kabul edilmektedir.

İkinci grupta ise, fonogram yapımcıları, radyo televizyon kuruluşları ve film yapımcıları bulunmaktadır. Bunlara böyle bir hakkın tanınma sebebi ise eserin ortaya çıkışındaki organizasyonları ve finansal katkılarıdır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre “bağlantılı haklar”, eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla, komşu hak sahipleri (icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo/televizyon kuruluşları) ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları ifade eder.

Bağlantılı Hak Sahiplerinin Hakları Nelerdir
İcracı sanatçıları
Fonogram yapımcıları
Radyo-televizyon kuruluşları
Film yapımcıları
Bağlantılı hak sahiplerinin yazılı iznine gerek bulunmayan konular

İcracı Sanatçılarının Hakları
İcracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi, tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.

Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın;
- tespit edilmesine,
- bu tespitin çoğaltılmasına,
- satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine,
- işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline
- izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir.

İcracı sanatçı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir.

İcracı sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. (Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve sunulması icracı sanatçının yayma hakkını ihlal etmez.)

- İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro gurubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, orkestra veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir.

- Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için müteşebbisin de izninin alınması gereklidir.

Fonogram Yapımcılarının Hakları
Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları, aşağıda belirtilen haklara sahiptir. 

- Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir.
- Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir. 
- Fonogram yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.
- Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. (Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez.)
- Fonogram yapımcısının yukarıda yazılı hakları kullanabilmesi için, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devralması gerekmektedir.
- Fonogramlara tespit edilmiş icraların, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanısıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Radyo-Televizyon Kuruluşlarının Hakları
Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde aşağıdaki hususlarda münhasıran hak sahibidirler;
-Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama,
-Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya yasaklama, 
-Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama,
-Tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına
ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme,-Haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama.

Film Yapımcısının Hakları
Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcısı, aşağıda belirtilen haklara sahiptir:
-Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına aittir.
-Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir.
-Film yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir.
-Film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. (Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez.)
- Film yapımcısının yukarıda yazılı hakları kullanabilmesi için, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devralması gerekmektedir.
- Bir sinema eserinde, olağan şekilde adı bulunan gerçek veya tüzel kişi aksine bir kanıt bulunmadıkça filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı olarak kabul edilir.
- Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya mali haklarını devrettikten sonra, sözleşmelerinde aksine veya özel bir hüküm bulunmadığı takdirde filmin dublajına veya alt yazı yazılmasına itiraz edemezler.
- Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı ile yaptığı sözleşmedeki hükümler saklı olmak kaydıyla eserini yayımlama ve icra hakkını muhafaza eder.

Bağlantılı Hak Sahiplerinin Yazılı İznine Gerek Bulunmayan Konular
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, aynı eser sahipleri gibi, bazı durumlarda bağlantılı hak sahiplerinin haklarına da toplumsal sebeplerle istisnalar tanımıştır. Bu istisnalar şöyledir:
-Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı,
-Fikir ve sanat eserlerinin kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması,
-Radyo-Televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli geçici tespitler,
-Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen haller.
Ancak bu istisnai uygulamanın, bağlantılı hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar vermemesi ve eserden normal yararlanmaya aykırı olmaması gerekir.

Eser Sahiplerinin Yapacağı Sözleşmeler

Eser sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin şartları nelerdir?
Eser sahibi (veya mirasçıları) kendisine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibariyle sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilir.

Mali hakları sadece kullanma yetkisi de diğer bir kimseye bırakılabilir (Ruhsat). Manevi haklar yukarıda da değinildiği gibi eser sahipliğinden doğan bazı mutlak ve münhasır yetkiler oldukları için miras yolu ile geçmedikleri gibi, devir yönünden ölüme bağlı tasarruflara konu olmazlar ve sağlar arası işlemlerde de devir edilemezler. Ancak manevi hakların kullanılma yetkisi devredilebilir.

- Hakkın Devrine Dair Sözleşmeler
- Kullanım Hakkının Devrine Dair Sözleşmelerdir.

Devralan hakkı asıl sahibinden veya o hakkı daha önce devralmış hak sahibinden devralabilir. Bunlardan ilkine asli iktisap, diğerine devren iktisap denilmektedir. Herhangi bir şahsın iyi niyetli olsa dahi hak sahibi olmayan birinden hak devralması halinde, bu devir bir sonuç doğurmayacak olup devralan şahıs hak sahibi sıfatını kazanamayacaktır. 

Eser üzerindeki mali hakların kullanım hakkını devreden anlaşmalara kanun lafzında ruhsat uygulamada lisans denilmektedir. Hakkın devri anlaşmaları ile lisans anlaşmaları arasındaki fark, hakkın devri anlaşmalarında o hak, hak sahibinin mal varlığından çıkmakta ve devralanın mal varlığına girmektedir. Lisans (kullanım) anlaşmalarında ise hak hak sahibinin mal varlığından çıkmamakta ve fakat devralan, devralmış olduğu hakkın sınırlı veya sınırsız olarak kullanımını elde etmektedir.

Hukuk ve Ceza Davaları

Hukuk Davaları
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ‘nda yer alan hukuk davaları üçe ayrılabilir;
-tecavüzün ref’i (giderimi) davası,
-tecavüzün meni (önlenmesi) davası,
-maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Ceza Davaları
Eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde cezai prosedür de başlatılabilmekte, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan suçların tasnifi ve öngörülen cezaların bir kısmı aşağıda yer almaktadır;
basalanhukuk.com

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunda Yer Alan Suçların Tasnifi

Manevi Haklara Tecavüz Halinde Suçlar;
-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ‘na aykırı olarak kasten hareket edenler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 bin TL ‘den 150 bin TL ‘ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

Mali Haklara Tecavüz Halinde Suçlar;
A)
1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 10 bin TL ‘den 50 bin TL ‘ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,
2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya 5 bin TL ‘den 50 bin TL ‘ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

B) Hak sahibinin izni olmaksızın; bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, çoğaltan, yayan; bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan, bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişiler hakkında; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 bin TL ‘den 150 bin TL ‘ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

Gerekli Belgeler

1.Yabancıların Film Çekim İzni
Zorunlu Kayıt-Tescil Başvurusu Çeşitleri
Müzik Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
Müzik Eseri İçeren İthal Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
Sinema Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
Sinema Eserini İçeren İthal Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu 

İsteğe Bağlı Kayıt Tescil Başvuruları
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca, zorunlu kayıt tescile tabi olanlar dışındaki eser gruplarında eser sahipleri, gerekli belgeleri ibraz ederek eserlerin kayıt ve tescilini yaptırabilirler.

İsteğe Bağlı Kayıt Tescili Gerçekleştiren Eser Grupları Şunlardır:
-İlim ve Edebiyat Eserleri (Kitap; bilgisayar programı; estetik değeri olmayan projeler, fotoğraflar, maketler, tasarımlar, v.b.)
-Güzel Sanat Eserleri (Estetik değeri olan tablolar, heykeller, tasarımlar, fotoğraf eserleri, karikatür eserleri, v.b.)
-Musiki Eserleri (Musiki eseri içeren yapımlar dışındaki sadece sözlü ve sözsüz besteler. Bestelerin notaya dökülmüş olması durumunda söz  konusu yazılı eser, ilim ve edebiyat eserleri grubunda değerlendirilecektir.)

Bandrol Basvurusu Yapılabilecek Eserler
1. Müzik Eserleri için
2. Sinema Eserleri için
3. VCD-DVD-CD-ROM-VHS Eserleri için
4. Süreli Olmayan Yayınlar için.
5.Müzik Eseri Yapımcı Kodu Belgesi Tahsisi

İlk Başvuru (Aday Yapımcı Belgesi)
İlk kez yapımcı kodu – belgesi tahsis talep edildiği takdirde bir yıl süreli olarak verilen belgedir.

Süresiz Yapımcı Belgesi
En az bir müzik eseri piyasaya arz edilmiş olduğu takdirde, bir yıl süreli yapımcı belgesi süresiz yapımcı belgesine çevrilebilmektedir.

Müzik Eseri Yapımcı Kodu / Belgesi Talep Formu

6.Sinema Eseri Yapımcı Kodu Belgesi Tahsisi
İlk Başvuru (Aday Yapımcı Belgesi)
İlk kez yapımcı kodu – belgesi tahsis talep edildiği takdirde bir yıl süreli olarak verilen belgedir.

7.Bil-Kod Tahsisi
Bilgisayar Programlarınız için Kültür Bakanlığından BİL- KOD numarası alınabilmektedir. BİL- KOD numarası Kültür Bakanlığı tarafından her firmaya bir defaya mahsus olarak verilmektedir.
Alınan BİL – KOD numaranıza ek numaralar konularak program CD'lerinizin üzerine yazılabilmekte ve bu durum programın size ait olduğunu kanıtlayabilmektedir.

Yurtdışı Copyright Tescilleri

Copyright tescili tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi, sadece tescilli olduğu ülke sınırları içersinde koruma sağlamakta olup, koruma talep edilen tüm ülkelerde copyright tescil işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Her ülkenin mevzuatı çerçevesinde ilgili ülkelerde tescil işlemleri tamamlanıp, copyright haklarının koruma altına alınması sağlanabilmektedir. 

Başalan Patent & Trademark olarak, tüm dünya ülkelerinde copyright tescili ve korunması işlemlerinde yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunar, daha detaylı bilgi ve talepleriniz için şirketimizde temas kurmanızı önemle rica ederiz.