• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

Entegre Devre Hukuku

entegre-devre-hukuku-227-12.jpg

Tanım

Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının yada tümünün bir parça malzeme içerisinde ve / veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü ifade etmektedir.

Amaç ve Kapsam

5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun amacı, bu Kanun Hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır.

TPE’de başvurunun dosyalanması( 1 Gün )

TPE’de başvurunun incelenmesi ( 2 Ay - Takriben )

İlan kararı (Resmi Entegre Devreler Topografyası Bülteni’nde başvurunun yayınlanması)

Tescil Belgesi ( Kontrolüne Müteakip 1 Gün İçersinde Müvekklile Ulaştırılır. )

Başvuru sahiplerinin Enstitü kararına karşı itiraz işlemleri

Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde;

a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe,

b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ile birlikte
başvurularının işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler.

Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir.

Yapılan itiraz Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

Yasal Haklar

Bir entegre devre topografyası hak sahibi, izni dışında yapılan aşağıdaki fiilleri önleme yetkisine sahiptir:

a)Orijinal olma şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma altındaki entegre devre topografyasının bütününün veya bir kısmının, bir entegre devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılması.

b)Korunan bir entegre devre topografyasının, korunan entegre devre topografyasını içeren bir entegre devrenin ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış entegre devre topografyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılması.

Yasal Düzenlemeler

Başta WIPO olmak üzere birçok sınai mülkiyet ofisi entegre devreler ile ilgili çalışmalar ve kanunlar düzenlemiştir. Ülkemizin de imzaladığı Dünya Ticaret Örgütü’ nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ve  AB ile Gümrük Birliği’ ni tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı’nda entegre devrelerin korunmasının gerekliliği özellikle vurgulanmıştır. Bu nedenlerden dolayı, birçok kurum, bakanlık ve üniversitelerden gelen görüşlerle revize edilerek entegre devre topografyalarının korunmasıyla ilgili kanun tasarısı hazırlanmıştır.

5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun 24 Nisan 2004 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, entegre devre topografyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Anılan yönetmelik ise 2004 yılının Aralık ayında kabul edilmiştir.

Entegre devre topografyaları ile ilgili bu önemli adımlar sayesinde, entegre devreler; patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler gibi sınai mülkiyet haklarından biri olmuştur.

Neden Korunmalıdır

Yarı iletken teknolojisinin elektronik devre elemanlarının üretimlerinde kullanılması ve minyatürleşme, çağımızın en önemli atılımlarındandır. Bu gelişmeler sayesinde, günlük hayatımızda kullandığımız cihazlara ve taşıtlara, birçok elektronik özellik sistemin boyutları değişmeden eklenebilmektedir. 1950’lerde çok basit özelliklere sahip bir bilgisayar bir oda boyutunda iken,bugün bir diz üstü bilgisayar ile giga – hertzler mertebesinde işlem yapabilmekteyiz.

Entegre devreler bu gelişimin en önemli parçalarıdır.Birkaç santimetrelik bir çip içerisine milyonlarca transistör, direnç, kondansatör vb. devre elemanlarının yerleştirilmesi sayesinde elektronik içeriğe sahip sistemler gün geçtikçe küçülmekte veya aynı boyutlarda kalarak performanslarını arttırmaktadır.

Kimler Tescil Başvurusunda Bulunabilir

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ve sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, İlgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topografyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye'de bu haktan yararlanabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının entegre devre topografyalarını diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edileceğinin yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

Korunabilecek Entegre Devre Topografyaları

Yapılacak bir başvuruda dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, entegre devre topografyası tescilinin topografyanın dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamasıdır.Dolayısıyla, topografyanın kendisi hariç entegre devredeki bir yenilik, buluş kapsamında ise patent veya faydalı model belgesine veya tasarım olarak endüstriyel tasarıma konu olabilir.Ayrıca bu korumadan yararlanma; yapısında koruma altına alınmış bir entegre devre topografyası bulunduran entegre devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.Yani sadece tasarım ile uğraşan ancak üretim yapmayan birisi de tescil başvurusunda bulunabilir.

Orjinal Entegre Devre Topografyası

Entegre devre topografyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topografyası tasarlayıcılan arasında bilinmiyorsa orijinal sayılmaktadır.Bilinen elemanlann ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası, bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa entegre devre topografyası korumasından yararlanmaktadır.

Entegre Devre Topografyalarında Koruma Süresi

Entegre devre topografyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.


Koruma süresi, birinci fıkrada belirtilen başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.

Entegre devre topografyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir.

Hak Sahipliği

Entegre devre topografyasını koruma hakkı, tasarlayıcısına veya onun hukukî haleflerine aittir. Entegre devre topografyasının birden çok kişi tarafından tasarlandığı durumlarda ise aralarında aksine bir sözleşme yoksa, koruma hakkı bu kişiler tarafından müştereken kullanılmaktadır.

Koruma Hakkının Sona Ermesi

On yıllık koruma süresinin dolması veya entegre devre topografyası koruma hakkı sahibinin bu hakkından vazgeçmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile entegre devre topografyası koruma hakkı sona erer. Bu durumda, sona erme sebebinin gerçekleştiği andan itibaren hakkın konusu kamu malı sayılır ve bu husus Resmi Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Adres, Unvan, Nev'i Değişikliği, Birleşme, Devir, İntikal, Lisans, Rehin İşlemleri

1-Adres, unvan, nev'i değiştirme ve birleşme işlemleri 

Entegre devre topografyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev'i değiştirme ve birleşme hallerini Enstitüye bildirmek zorundadır. Bu değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, entegre devre topografyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev'inin değiştirildiğini veya birleşmeyi
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

2-Devir 

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına devredilebilir. Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi,
c) Tescil belgesi aslı,
d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

3-İntikal 

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Mahkeme kararı,
c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

4-Lisans 

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
c) Tescil belgesi aslı,
d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
e)Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

 

5-Rehin 

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar rehine konu olabilir. Rehinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlannı içeren ve tescil numarasının bulunduğu
noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi,
c)Tescil belgesi aslı,
d)Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
e)Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Talep Edilebilecek Belgeler

Adres, unvan değişiklikleri, nev'i değiştirme, birleşme, devir, intikal, tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek entegre devre topografyası hak sahibine veya vekiline gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur.